Airbo
 1. Vymezení základních pojmů
  1. Pojmy „Poskytovatel“, „Ubytovatel“, „Licenční smlouva“, „Aplikace“ mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky.
  2. Poskytovatel a Ubytovatel spolu uzavřeli Licenční smlouvu tím, že Ubytovatel odsouhlasil všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na www.airbo.cz/op při zřízení Ubytovatelského účtu.
  3. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcem osobních údajů Ubytovatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
  4.  Termíny „správce dat“, „zpracovatel dat“, „osobní údaje“, „zpracování“, „odpovídající technická a organizační opatření“ použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.
 2. Jaké osobní údaje Poskytovatel o Ubytovateli spravuje
  1. Pro poskytování Aplikace a její podporu jde o údaje:
   1. Email – přihlašovací jméno Ubytovatele
   2. Heslo – pro ověření Ubytovatele
   3. Identifikační číslo (IČO) právních subjektů spravovaných Ubytovatelem
   4. Fakturační adresa právních subjektů spravovaných Ubytovatelem – povinný údaj na faktuře
   5. Technické údaje – odkud Ubytovatel přišel na web Aplikace, pro statistické účely
   6. Identifikační údaje pro komunikaci se servery Cizinecké policie – IDUB, přihlašovací jména a hesla provozoven ubytovatele pro webové služby aplikace Ubyport – nutné pro hlášení Hostů na cizineckou policii
   7. Variabilní symboly jednotlivých provozoven pro platby místních poplatků – nutné pro generování QR kódu pro platby místních poplatků
   8. URL adresy kalendářů jednotlivých provozoven Ubytovatele v platformách Airbnb.com a Booking.com  – nutné pro provoz aplikace
   9. IP adresy ze kterých Ubytovatel do aplikace přistupoval – provozní důvody
   10. Veškerou korespondenci (např. přes email, chat, v aplikaci) s uživatelskou podporou Aplikace
   11. Na marketingovém webu pro statistické účely návštěvy a akce Ubytovatele (například založení nového účtu, testování změn designu)
   12. Dobrovolné odpovědi Ubytovatele na ankety Poskytovatele
   13. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Ubytovatele v jeho účtu
   14. záznamy o používání aplikace formou nahrávek obrazovek v aplikaci Hot Jar – testování změn a použitelnosti aplikace.
  2. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Ubytovatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
  3. Údaje o Hostech Ubytovatele a nakládání s nimi ze strany Poskytovatele popisuje Zpracovatelská smlouva.
 3. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává
  1. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Licenční smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Ubytovatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Ubytovatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
  2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Ubytovatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již Ubytovateli poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Ubytovatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.
  3. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má Poskytovatel uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této zpracovatelské smlouvy.
  4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na www.airbo.cz/zpracovatele.
  5. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Ubytovatele jeho data třetím stranám ke komerčním účelům (např. zvlášť udělený souhlas pro předání údajů pro účely zpracování DPFO účetní firmou). Tento souhlas může Ubytovatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.
  6. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 4. Práva Ubytovatele
  1. Ubytovatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Ubytovatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.
  2. Požádá-li Ubytovatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese podpora@airbo.cz.
  3. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 5. Smazání dat
  1. Po ukončení poskytování plnění na základě Licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Ubytovatelem — typicky tím, že Ubytovatel zruší svůj účet — je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Ubytovatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
  2. Data Ubytovatelského účtu, zejména Profily bytů se mažou ihned s ukončením poskytování plnění licenční smlouvy.
  3. Do čtyřiceti pěti (45) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Ubytovatele i ze záloh aplikace.
  4. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Ubytovatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.
  5. Poskytovatel po ukončení plnění na základě Licenční smlouvy uchovává následující data:
   1. Emailová adresa majitele účtu (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použita pro žádné marketingové účely).
   2. Anketu vyplněnou při rušení účtu.
   3. Korespondence a online rozhovory, které Ubytovatel měl při řešení jeho dotazů na podporu a to pomocí emailu, nebo online nástroje pro online chat.
   4. Pokud Ubytovatel dobrovolně odpoví na anketu Poskytovatele zůstanou takové odpovědi uchovány i po smazání účtu.
 6. Ostatní
  1. Ubytovatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.