Airbo

Obchodní podmínky

Registrací v aplikaci Airbo vyjadřuje Ubytovatel svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami společnosti Airbo s. r. o. stanovenými pro používání aplikace Airbo, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a zavazuje se jimi řídit (dále jen „Obchodní podmínky“).

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.10.2019.

Vymezení základních pojmů

 1. Aplikací Airbo“ se rozumí webová nebo mobilní aplikace pro správu povinností spojených s poskytováním krátkodobých pronájmů a ubytovacích služeb provozovaná na internetových stránkách app.airbo.cz.
 2. Poskytovatelem“ Aplikace Airbo je společnost Airbo s.r.o., IČ: 08590184, DIČ: CZ08590184, se sídlem U gymnázia 1233/1, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 321565.
 3. Ubytovatelem“ se rozumí výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikovaná přihlašovacím jménem a heslem zadaným při registraci do Aplikace Airbo, která Aplikaci Airbo využívá v rámci své podnikatelské činnosti spočívající v poskytování ubytovacích služeb.
 4. Právním subjektem“ se rozumí subjekt poskytující ubytovací služby pro konkrétní Profil Bytu. Jeden uživatel může v Aplikaci Airbo spravovat různé Profily Bytů pod různými Právními subjekty.
 5. Hostem“ se rozumí zákazník Ubytovatele, kterému Ubytovatel poskytuje ubytovací služby prostřednictvím Ubytovací platformy.
 6. Ubytovací platformou“ se rozumí aplikace provozovaná na internetových stránkách anebo jako mobilní aplikace, jejímž účelem je zprostředkování ubytovacích služeb, a která je podporována ze strany Aplikace Airbo, zejména aplikace Airbnb provozovaná na internetových stránkách www.airbnb.com. Seznam Ubytovacích platforem podporovaných Aplikací Airbo je uveden na internetových stránkách www.airbo.cz.
 7. Registrací“ se rozumí zřízení Uživatelského účtu Ubytovatelem.
 8. Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Ubytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Airbo a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
 9. Licence“ znamená nevýhradní a časově omezená licence k užívání Aplikace Airbo na základě Smlouvy a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 10. Licenčním poplatkem“ je poplatek účtovaný Ubytovateli Poskytovatelem za každý jeden Profil Bytu dle platného ceníku, nebo za jinou službu poskytovanou v rámci Aplikace Airbo. Licenční poplatek představuje úplatu za užívání Aplikace Airbo.
 11. Uživatelským účtem“ se rozumí účet Ubytovatele zřízený v Aplikaci Airbo identifikovaný jménem Ubytovatele a jakožto neveřejná část Aplikace Airbo chráněný heslem.
 12. Profilem Bytu“ se rozumí profil ubytovacího zařízení, který Ubytovatel zadá a spravuje v Aplikaci Airbo prostřednictvím svého Uživatelského účtu.
 13. Ubytovací knihou“ se rozumí souhrn údajů o Hostech ubytovaných Ubytovatelem v ubytovacím zařízení, pro které byl zřízen Profil Bytu.
 14. Blokací“ se rozumí omezení přístupu Ubytovatele k Profilu Bytu nebo jiné službě poskytované v Aplikaci Airbo z důvodu neuhrazení příslušného Licenčního poplatku nebo z důvodu jiného hrubého porušení Smlouvy. V případě Blokace má Ubytovatel přístup pouze k exportu Ubytovací knihy s údaji dosud zapsaných Hostů.
 15. Zrušením Uživatelského účtu“ je nenávratné smazání Uživatelského účtu a všech dat s ním spojených včetně všech Profilů Bytů. Zrušení Uživatelského účtu představuje odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele.
 16. Cizineckou policií“ se rozumí Policie České republiky – Služba cizinecké policie.
 17. Zpracovatelskou smlouvou“ se rozumí smlouva o zpracování osobních údajů, kterou Ubytovatel uzavírá s Poskytovatelem, a jejíž znění je součástí těchto Obchodních podmínek.
 18. GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Funkcionalita

 1. Aplikace Airbo poskytuje Ubytovateli pro každý Profilu Bytu, za který byl uhrazen Licenční poplatek, následující služby.
  1. Služba „Hlášení cizinců“ zajišťuje získání údajů o Hostech, které Host k dotazu Apliakce Airbo vyplní v rámci Aplikace Airbo, předání těchto údajů Cizinecké policii prostřednictvím aplikace UbyPort a zajištění potvrzení Cizinecké policie o sdělení těchto údajů; to vše v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Služba „Ubytovací kniha“ zajišťuje získání, evidenci a uchování údajů o Hostech pro účely úhrady místních poplatků stanovených příslušnou obcí. Aplikace Airbo uchovává údaje v Ubytovací knize nejdéle po dobu 1 roku ode dne jejich vzniku. Údaje z Ubytovací knihy jsou Ubytovateli k dispozici formou stažení příslušného souboru v rámci každého Profilu Bytu.
  3. Služba „Poplatky“ zajišťuje výpočet místních poplatků za lázeňský či rekreační pobyt za každý Profil Bytu, k jejichž pravidelné úhradě je povinen Ubytovatel v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s příslušnými obecně závaznými vyhláškami obcí, kterými se stanovuje výše poplatků. V rámci této služby si Ubytovatel může stáhnout písemné sdělení adresované příslušné obci obsahující přesné vyúčtování místních poplatků a QR kód pro zadání platby, a to za každý Profil Bytu pro uplynulý kalendářní měsíc.

Uzavření a trvání smlouvy

 1. Registrací Uživatel uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu, přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a zavazuje se jimi řídit a uzavírá s Poskytovatelem Zpracovatelskou smlouvu. Registrací samotnou Uživateli nevzniká žádná peněžní, ani žádná jiná povinnost, kterou by musel aktivně plnit vůči Poskytovateli anebo jakékoli jiné třetí osobě. Registrace samotná však Uživateli neumožňuje přístup k hrazeným službám Aplikace Airbo.
 2. K ukončení Smlouvy dochází Zrušením Uživatelského účtu ze strany Uživatele i bez uvedení důvodů nebo ze strany Poskytovatele z důvodu:
 3. zvlášť závažného porušení Smlouvy ze strany Uživatele, zejména z důvodu porušení článku 6.9 a 7.9 těchto Obchodních podmínek;
 4. z důvodu neužívání Aplikace Airbo po dobu delší 12 měsíců.

Cena služeb a platební podmínky

 1. Užívání Aplikace Airbo je zpoplatněno.
 2. Cena za užívání Aplikace Airbo je představována Licenčním poplatkem za každý jeden Profil Bytu zřízený v rámci Uživatelského účtu, nebo za jinou službu poskytovanou v rámci Aplikace Airbo.
 3. Licenční poplatky hradí Ubytovatel měsíčně, půlročně anebo ročně dopředu vždy na nadcházející období. V případě, že Uživatel založil a spravuje více Profilů Bytů, a není-li patrné, na které Profily Bytů Ubytovatel hradí, použije se Uživatelem uhrazená částka na úhradu Profilů Bytů postupně dle okamžiku založení Profilů Bytů.
 4. Aktuální ceny za užívání Aplikace Airbo jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.airbo.cz/#cenik. Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou tímto způsobem uveřejněny. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit ceník s účinky pro budoucí objednávky od okamžiku uveřejnění nového ceníku.
 5. Uživatel je povinen hradit cenu za užívání Aplikace Airbo na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem a doručených Ubytovateli elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v rámci Registrace. Splatnost daňových dokladů je 5 dní od odeslání na e-mail Uživatele.
 6. Uživatel hradí Licenční poplatky bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu.
 7. Poskytovatel vystavuje daňový doklad Ubytovateli za používání Aplikace Airbo jednou měsíčně vždy k poslednímu dni předcházejícího měsíce.
 8. Provedené úhrady za užívání Aplikace Airbo jsou nevratné, leda z důvodu oprávněné reklamace.
 9. Poskytovatel je oprávněn provést Blokaci těch Profilů bytů, nebo jiných služeb, u kterých je Ubytovatel v prodlení s úhradou Licenčního poplatku déle než 3 dny. Poskytovatel zruší Blokaci do 24 hodin od dodatečné úhrady dlužné částky.

Trial

 1. Každý nový Uživatel Aplikace Airbo je oprávněn užívat Aplikaci Airbo na zkoušku, a to v rozsahu zkušební doby 1 měsíce pro 1 Profil Bytu.
 2. Po uplynutí zkušební doby je novému Uživateli zaslán daňový doklad na úhradu Licenčního poplatku za zkušební Profil Bytu na další kalendářní měsíc. V případě, že daňový doklad nebude v době splatnosti uhrazen, dojde k Blokaci zkušebního Profilu Bytu.

Ubytovatel

 1. Ubytovatel prohlašuje, že se seznámil důkladně se všemi obecně závaznými právními předpisy upravujícími poskytování ubytovacích služeb na území České republiky a s povinnostmi pro Ubytovatele z těchto předpisů vyplývajících. Ubytovatel prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami a se službami, které zajišťuje Aplikace Airbo a bere v těchto souvislostech výslovně na vědomí, že Aplikace Airbo neodpovídá bez dalšího za řádné, včasné a úplné plnění předmětných zákonných povinností a že Aplikace Airbo je pouze nástrojem k usnadnění plnění některých povinností vztahujících se na osoby poskytující ubytovací služby na území České republiky.
 2. Ubytovatel je povinen v rámci Ubytovací platformy informovat své Hosty o tom, že:
  1. využívá Aplikaci Airbo, jakožto nástroj pro plnění povinností daných obecně závaznými právními předpisy, a že za tímto účelem bude Hostovi několik dní před příjezdem zaslán odkaz na stránky Aplikace Airbo, kde vyplní požadované údaje;
  2. Aplikace Airbo získala příslušné oprávnění od Policie ČR za účelem poskytování služeb pro Ubytovatele, a že je tudíž věrohodným subjektem řádně poskytujícím tyto služby pro Ubytovatele a mající jeho plnou důvěru;
  3. přičemž za účelem splnění této povinnosti Poskytovatel doporučuje, aby Ubytovatel v rámci svého profilu v Ubytovací platformě (např. do tzv. sekce „House rules“) doplnil následující text:

„V České republice zákon ukládá hlásit rekreační pobyty cizinců cizinecké policii a dále vést záznamy o ubytovaných hostech pro účely úhrady místních poplatků příslušné obci. Pro účely plnění těchto povinností využíváme služby české aplikace Airbo. Nejpozději Dva dny před příjezdem budete požádáni o vyplnění údajů v aplikaci Airbo. Všechny podrobnosti o aplikaci Airbo najdete na www.aribo.cz/guest, záležitosti týkající se zpracování osobních údajů najdete na www.airbo.cz/obchodnipodmínky. Aplikace Airbo má naši plnou důvěru a Policií české republiky jí byl zřízen zvláštní přístup do aplikace Policie České republiky UbyPort, přes kterou ubytovatelé hlásí rekreační pobyty cizinců. Vaše osobní údaje budou uloženy v šifrované a zabezpečené databázi a budou kvalifikovaně zlikvidovány nejpozději 62. den po ukončení Vašeho pobytu. V případě jakýchkoli dotazů se na mne prosím obraťte.“

 1. Ubytovatel je povinen úplně a pravdivě vyplnit údaje týkající se Právního subjektu. Za úplnost a správnost vyplnění těchto údajů nese odpovědnost výlučně Ubytovatel a tato odpovědnost nemůže být za žádných okolností přenesena na Poskytovatele.
 2. Ubytovatel je povinen úplně a pravdivě vyplnit údaje týkající se Profilů bytů, zejména IDUB, zkratka ubytovacího zařízení, přihlašovací jméno pro webové služby a heslo ubytovacího zařízení pro webové služby, číslo účtu samosprávy, variabilní symbol pro platbu poplatků, datová schránka samosprávy. Za úplnost a správnost vyplnění těchto údajů, které slouží k (i) identifikaci ubytovacích zařízení v systému Policie ČR a (ii) identifikaci ubytovacího zařízení v systémech správy místních poplatků jednotlivých samospráv, nese odpovědnost výlučně Ubytovatel a tato odpovědnost nemůže být za žádných okolností přenesena na Poskytovatele.
 3. Ubytovatel odpovídá za včasné a pravdivé a úplné vyplnění údajů o Hostech.
 4. Ubytovatel odpovídá za včasné odeslání údajů o Hostech Policii ČR. Ubytovatel bere výslovně na vědomí, že odesílání údajů o Hostech do aplikace UbyPort Cizinecké policie ČR není prováděno automaticky, ale naopak vyžaduje aktivní jednání Ubytovatele v rámci Aplikace Airbo.
 5. Ubytovatel odpovídá za včasné odeslání údajů o místních poplatcích příslušné obci, stejně tak jako za včasné provedení úhrady místních poplatků. Ubytovatel bere výslovně na vědomí, že odesílání těchto údajů ani provedení příslušné platby není prováděno v rámci Aplikace Airbo automaticky, ale naopak vyžaduje aktivní jednání Ubytovatele v rámci Aplikace Airbo i mimo ní.
 6. Ubytovatel je povinen počínat si s odpovídající mírou obezřetnosti při ochraně přístupu k Uživatelskému účtu, zejména chránit přístup k Uživatelskému účtu před neoprávněným zneužitím ze strany třetí osoby.
 7. Ubytovatel není oprávněn Aplikaci Airbo jakkoli pozměňovat, kopírovat, rozmnožovat, zasahovat do jejího kódu, překračovat žádná její technická omezení, podrobovat ji postupům zpětného inženýrství, dekompilovat, obcházet ověřovací funkce Aplikace Airbo či zveřejnit Aplikaci Airbo, aby ji jiné osoby mohly kopírovat apod.
 8. Ubytovatel je povinen pravidelně z Aplikace Airbo stahovat Ubytovací knihu. Ubytovatel bere výslovně na vědomí, že Poskytoval uchovává údaje v Ubytovací knize pouze po dobu 1 roku s tím, že po uplynutí této doby dojde k nenávratné kvalifikované likvidaci údajů starších jednoho roku, a to bez ohledu na skutečnost, že obecně závazné právní předpisy stanoví povinnost uchovávat ubytovací knihu po dobu delší.
 9. Ubytovatel je povinen řádně a včas hradit Licenční poplatky.
 10. Ubytovatel je oprávněn exportovat data ze vztahující se k jeho Profilům Bytů a Hostům po dobu, kdy je Poskytovatel povinen tato data uchovávat, a to zejména:
  1. údaje z Ubytovací knihy;
  2. potvrzení o zaslání údajů Cizinecké policii;
  3. údaje vztahující se k místním poplatkům pro konkrétní Profil Bytu za stanovené období.

Poskytovatel

 1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace Airbo.
 2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace Airbo není přerušení provozu Aplikace Airbo vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.), nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu Aplikace Airbo anebo serveru, o kterých však bude v předstihu Ubytovatel informován.
 3. Poskytovatel neodpovídá za přerušení provozu Aplikace Airbo z důvodu nefunkčnosti Ubytovací platformy, nebo jiných ubytovacích platforem, ze které Aplikace Airbo čerpá údaje o rezervacích Profilů Bytů.
 4. V rámci služby Hlášení cizinců poskytované v Aplikaci Airbo (článek 2.1 písm. (a) Obchodních podmínek) je Poskytovatel povinen údaje o Hostech řádně, včas a v odpovídajícím formátu předat Cizinecké policii, přičemž potvrzením předání údajů o Hostech Cizinecké policii se rozumí vystavení potvrzení o doručení ze strany Cizinecké policie, které je v rámci Aplikace Airbo následně evidována u každého zapsaného Hosta v Profilu Bytu.
 5. V rámci služby Ubytovací kniha poskytované v Aplikaci Airbo (článek 2.1 písm. (b) Obchodních podmínek) je Poskytovatel povinen vést záznamy o Hostech Ubytovatele, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, číslo víza,  datum odjezdu, datum příjezdu a podpis. Ubytovatel je povinen stáhnout si Ubytovací knihu za uplynulý kalendářní měsíc pro své Profily Bytů. Údaje z Ubytovací knihy je Poskytovatel povinen uchovat po dobu 1 roku. Po uplynutí této doby není Poskytovatel povinen dále tyto údaje uchovávat a je oprávněn je kvalifikovaně zlikvidovat. Před likvidací údajů z Ubytovací knihy bude Ubytovatel na tuto skutečnost upozorněn.
 6. V rámci služby Poplatky poskytované v Aplikaci Airbo (článek 2.1 písm. (c) Obchodních podmínek) je Poskytovatel povinen na konci každého kalendářního měsíce sestavit vyúčtování místních poplatků vztahujících se ke každému Profilu Bytu a umožnit Ubytovateli stáhnout v rámci jeho Uživatelského účtu vyúčtování místních poplatků spolu s písemným sdělením adresovaným příslušné obci obsahující přesné vyúčtování místních poplatků a QR kód pro zadání platby, a to za každý Profil Bytu za uplynulý kalendářní měsíc.
 7. Poskytovatel je povinen bezpečně nakládat a uchovávat veškeré údaje jak o Ubytovateli, tak o jeho Hostech, které v rámci Aplikace Airbo zpracovává. Poskytovatel je povinen přijmout veškerá odpovídající bezpečnostní opatření, a to s ohledem na prostředky a okolnosti jím poskytovaných služeb.
 8. Poskytovatel je povinen plnit řádně veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze Zpracovatelské smlouvy.
 9. Poskytovatel má právo Zrušit Uživatelský účet Ubytovateli, který porušuje Smlouvu anebo tyto Obchodní podmínky, zejména tak, že záměrně poškozuje Aplikaci Airbo, zneužije jakýchkoli práv duševního vlastnictví, ochranné známky Poskytovatele, dopustí se nelegálního šíření obsahu Aplikace Airbo, snaží se obejít tarifní omezení anebo systém úhrady Licenčních poplatků, anebo se dopustí jednání uvedeného v článku 6.9 těchto Obchodních podmínek či jakéhokoli jiného obdobného jednání, přičemž posouzení zda se Ubytovatel dopouští či dopustil některého z výše uvedených jednání je ponecháno na výlučném uvážení Poskytovatele.
 10. Poskytovatel má právo Zrušit Uživatelský účet Ubytovateli, který neprovedl přihlášení do Uživatelského účtu po dobu delší než 12 měsíců. Na eventuální Zrušení Uživatelského účet Poskytovatel Ubytovatele v předstihu upozorní.
 11. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace Airbo v rozporu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami anebo s účelem, ke kterému je Aplikace Airbo určena. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace Airbo způsobem jiným, než který nepochybně plyne ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a z účelu, ke kterému je Aplikace Airbo určena.
 12. Poskytovatel má dle ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, právo jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s obecně závaznými právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran Smlouvy. Ubytovatel souhlasí s tím, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění Ubytovatele na webu www.airbo.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.
 13. Pokud Ubytovatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Ubytovatel prohlašuje, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

Podpora, záruka, reklamace

 1. Všechny služby v rámci Aplikace Airbo jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
 2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na internetových stránkách apod.).
 3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
 4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu na adresu airbo@airbo.cz, nebo vyplněním kontaktního formuláře na stránce www.airbo.cz. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do 7 dnů od zjištění vady Aplikace Airbo anebo porušení Smlouvy či Obchodních podmínek ze strany Poskytovatele. Marným uplynutím této lhůty zanikají práva Ubytovatele z vad Aplikace Airbo.

Zpracování osobních údajů

 1. Při užívání Aplikace Airbo dochází ke zpracování osobních údajů Ubytovatele, kdy Poskytovatel se nachází v postavení správce osobních údajů Ubytovatele ve smyslu GDPR, zejména je-li Ubytovatel fyzickou osobou. Při provedení Registrace je Ubytovatel povinen seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou přístupné na internetových stránkách www.airbo.cz/gdpr.
 2. Při užívání Aplikace Airbo dále dochází ke zpracování osobních údajů Hostů, kdy Ubytovatel je v postavení správce těchto osobních údajů a Poskytovatel se nachází v postavení zpracovatele těchto osobních údajů ve smyslu GDPR. Za tímto účelem provedením Registrace uzavírá Ubytovatel s Poskytovatelem Zpracovatelskou smlouvu, jejíž znění tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek jako její nedílná součást.
 3. Ubytovatel je povinen informovat Hosty o tom, že při užívání Aplikace Airbo dochází ke zpracování osobních údajů Ubytovatelem jakožto správcem a seznámit Hosty s informacemi o zpracování osobních údajů, a to formou odkazu na internetové stránky www.airbo.cz/guest.

Závěrečná ustanovení

 1. Závazkový právní vztah Poskytovatele a Ubytovatele vzniklý na základě uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pro případ sporů vzniklých ze Smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence Smlouvy a těchto Obchodních podmínek Ubytovatel a Poskytovatel zvolili jako místně příslušný obecný soud Poskytovatele.
 3. Příloha č. 1 obchodních podmínek
   

Příloha č. 1 obchodních podmínek  
Zpracovatelská smlouva


Tato Zpracovatelská smlouva je nedílnou součástí Obchodních podmínek jako její příloha č. 1. Uzavřením Smlouvy dochází k uzavření této Zpracovatelské smlouvy mezi Poskytovatelem a Ubytovatelem.

Úvodní ustanovení

 1. Pojmy definované ve Smlouvě a Obchodních podmínkách mají ve Zpracovatelské smlouvě stejný význam.
 2. Pojmy zde nedefinované mají význam, který je jim dán GDPR.
 3. Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat Hostů Ubytovatele v souladu s požadavky GDPR.
 4. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům Hostů Ubytovatele zpracovatelem, Ubytovatel je správcem těchto osobních údajů.
 5. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený touto Zpracovatelskou smlouvou bez výslovného souhlasu či pokynu Ubytovatele.
 6. Ubytovatel jakožto správce je oprávněn ke zpracování osobních údajů z titulu plnění svých zákonných a smluvních povinností. 

Jaká data Poskytovatel pro Ubytovatele zpracovává?

 1. Poskytovatel se zavazuje pro Ubytovatele zpracovávat osobní údaje Hostů za účelem poskytování služeb v rámci Aplikace Airbo. Jedná se o identifikační údaje Hostů a informace o době jejich pobytu.
 2. Ke zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR v rámci Aplikace Airbo nedochází.
 3. Host sám skrze formulář, nebo Ubytovatel v detailu rezervace vloží do Aplikace tyto osobní údaje o Hostech: jméno a příjmení, datum narození, občanství, číslo pasu, číslo víza, adresu trvalého pobytu a podpis. Kromě těchto údajů dochází ke zpracování údajů o datu příjezdu a datu odjezdu Hosta.
 4. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje převzaté od Ubytovatele v souladu s touto Smlouvou a v souladu s GDPR a jinými obecně závaznými právními předpisy.

Co s daty Poskytovatel dělá a jakým způsobem je zpracovává?

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb v rámci Aplikace Airbo uvedených v Obchodních podmínkách a způsobem tam uvedeným. Poskytovatel osobní údaje pro Ubytovatele uchovává v rámci Aplikace Airbo na serverech umístěných na území České republiky a:
  1. předává je do aplikace UbyPort Cizinecké policie;
  2. předává je Ubytovateli ve formě Ubytovací knihy. 
    
 2. Poskytovatel se zavazuje pro Ubytovatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v čl. 3.1 Zpracovatelské smlouvy. 
 3. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje pro jakékoli jiné účely.
 4. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a kvalifikovaně likvidovat.
 5. Ubytovatel uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v této Zpracovatelské smlouvě.
 6. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na internetových stránkách www.Airbo.cz/zpracovatele.
 7. Pokud chce být Ubytovatel informován o budoucích změnách v seznamu subdodavatelů, může o to požádat napsáním na airbo@airbo.cz. Poskytovatel bude informovat Ubytovatele, kteří o to požádali, nejpozději čtrnáct (14) dní před provedením změny. Ubytovatel proti změnám může v dané lhůtě vznést námitky. 
 8. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména tak, že osobní údaje budou uchovávány v zabezpečené databázi.
 9. Poskytovatel přijal a bude udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Poskytovatel zejména používá šifrování uložených dat a šifrovanou komunikaci.
 10. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 11. Poskytovatel poskytne Ubytovateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Ubytovatelem nebo jiným auditorem, kterého Ubytovatel pověřil.

Jaká je doba zpracování osobních údajů?

 1. Data jsou uložena v zabezpečené databázi po dobu nejdéle 1 roku. 
 2. Některá data jsou kvalifikovaně a automaticky likvidována vždy 62. den následující po posledním dni pobytu Hosta.
 3. Veškeré osobní údaje spolu s veškerými dalšími daty jsou kvalifikovaně likvidovány do 45 dnů od Zrušení Uživatelského účtu. 

Ostatní

 1. Ubytovatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících ze Zpracovatelské smlouvy a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Zpracovatelské smlouvy.
 2. Poskytovatel se zavazuje
  1. bez zbytečného odkladu předat Ubytovateli informaci o uplatnění práv ze strany Hosta jakožto subjektu údajů a reagovat na žádost Hosta týkající se uplatnění práv;
  2. poskytovat Ubytovateli bezodkladně veškerou nutnou součinnost za účelem plnění povinností Ubytovatele jakožto správce vůči Hostu jakožto subjektu údajů při uplatňování jeho práv, a to prostřednictvím vhodných technický a organizačních opatření;
  3. po ukončení zpracování osobních údajů dle této Zpracovatelské smlouvy kvalifikovaně zlikvidovat všechny doposud existující osobní údaje nebo je na včasnou žádost Ubytovatele vrátit Ubytovateli a smazat veškeré existující kopie, případně s nimi naložit jakýmkoli jiným způsobem dle pokynu Ubytovatele;
  4. vést záznamy o činnostech zpracování; a
  5. neprodleně informovat Ubytovatele o nesouladu pokynu Ubytovatele s Nařízení či jinými obecně závaznými právními předpisy.