Airbo

Poplatek z pobytu a Ubytovací kniha

Výběr poplatku je upraven zákonem § 14 zákona č. 565/2019 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.

Výčet základních informací vztahujících se k této problematice najdete na internetových stránkách měst a městských částí a základní definice zní asi takto:

POPLATNÍK – osoba, která není v obci přihlášená k trvalému pobytu nebo ohlášení místa pobytu dle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

PŘEDMĚT – úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dní po sobě jdoucích u jednoho provozovatele.

PLÁTCE POPLATKU – provozovatel ubytování, tj. ten který provozuje ubytovací služby. Je povinen poplatek od poplatníka vybrat a předat obci, kde provozuje ubytování a to vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý (např. za období leden, je splatný poplatek do 15.02. a zároveň s platbou se zasílá poštou, datovou schránkou nebo osobně, přehled = Hlášení).

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU:

  • nevidomá osoba se ZTP/P a její průvodce; (třeba zajistit dokumentaci potvrzující nárok na osvobození od platby poplatku)
  • mladší 18 let;
  • hospitalizovaná osoba, které jsou lázně zcela hrazeny pojišťovnou; (třeba zajistit dokumentaci potvrzující nárok na osvobození od platby poplatku)
  • osoba vykonávající na území obce sezónní práci – obsluha vleku, pracovníci v horském hotelu…(třeba zajistit dokumentaci potvrzující nárok na osvobození od platby poplatku)

… viz zákon č. 565/2019 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn.
Již nehraje roli, za jakým účelem do obce poplatníci přijedou, v jakém zařízení jsou ubytování, či zda mají smlouvu o krátkodobém ubytování.

SAZBA POPLATKU –  její výše nesmí podle § 3d zákona o místních poplatcích překročit v roce 2020 částku 21 Kč a od roku 2021 částku 50 Kč.
Platíte tedy až 50 Kč (výši poplatku stanoví místní municipalita)  za každý započatý den, kromě dne příjezdu (tj. počet dní vychází na počet nocí, které osoba platila. Avšak na konci měsíce je nutné spočítat dny a přiřadit je do správného měsíce).

EVIDENČNÍ KNIHA musí obsahovat u každé ubytované osoby:

– den počátku a den konce pobytu; jméno, příjmení a adresu – není uvedena v pase, cizinec musí adresu doložit jinak; datum narození; číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být: občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany; výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny – správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Evidenční kniha se uchovává po dobu 6 let a může být vedena v listinné nebo elektronické podobě.

Lhůty:

  • ohlášení – registrace k poplatku se podává do 30 dnů ode dne zahájení činnosti;
  • ukončení činnosti se ohlásí ve lhůtě 15 dnů;
  • hlášení – přehled za uplynulý měsíc – se podává do 15. dne následující měsíc;
  • splatnost poplatku je do 15. dne následujícího měsíce (např. za období leden do 15.2.);
  • dojde-li k jakékoliv další změně údajů uvedených v ohlášení, je nutné ji nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Pokud tedy pronajímáte podle paragrafu 7 a tuto povinnost ještě neplníte, je nejvyšší čas s tím začít. Postup je celkem jednoduchý.

Nejdříve musíte splnit tzv. povinnost ohlašovací, tedy přihlásit se na úřadě města či městské části, ve které pronájem provozujete, většinou na Odboru finančním – oddělení místních příjmů. Zde vyplníte formulář “Ohlašovací povinnost ubytovatele k místnímu poplatku z pobytu ”. Při vyplňování formuláře je třeba mít s sebou občanský průkaz (či cestovní doklad v případě osoby se státním občanstvím mimo ČR). Správci poplatku sdělíte trvalý pobyt,rodné číslo a IČO.

Dále uvedete  počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Některé městské části vyžadují i číslo bytu, či patra, na kterém se ubytovací zařízení nachází. Také čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z ubytovací činnosti.

Pokud se vám nechce na úřad osobně, můžete ohlašovací povinnost splnit vyplněním formuláře na počítači, který na úřad poté odešlete přes svou datovou schránku. Datová schránka slouží jako úřední identifikace vaší osoby, nemůžete tedy pro tyto účely použít klasický email či zaslání poštou.

Po odeslání formuláře, či jeho vyplnění přímo na úřadě, vám bude přidělen variabilní symbol, který budete uvádět každý měsíc na formuláři “hlášení k místnímu poplatku z pobytu” a také ho uvedete jako variabilní symbol na platebním příkazu při platbě poplatků.

Výši  poplatků za kalendářní měsíc musíte úřadu hlásit nejpozději do 15. dne dalšího kalendářního měsíce a vypočtete ho tak, že spočítáte počet tzv. “lůžkodnů” a vynásobíte sazbou max. 50Kč.

Příklad výpočtu lůžkodnů:
Počet hostů vynásobíte počtem dnů jejich ubytování.

Např.: Za jeden měsíc jste ve vašem bytě měli tři pobyty. První pobyt byli 4 hosté na 5 dnů (4×5= 20 lůžkodnů), druhý pobyt opět 4 hosté, ale jen na 3 dny (4×3= 12 lůžkodnů) a poslední pobyt byli 3 hosté na 10 dnů (3×10= 30 lůžkodnů). Dohromady tedy u vás za předchozí měsíc byla vytíženost 62 lůžkodnů. Výslednou hodnotu vynásobíte výší poplatku, která je stanovená místní municipalitou. Např. Hl. město Praha má stanovenou výši poplatku 50 Kč na osobu a den (za 1 lůžkoden). Číslo 62 proto vynásobíte 50 Kč a dostanete výši poplatku městské části za vaše ubytovací zařízení za daný měsíc. V tomto případě 3 100 Kč.

Vedení ubytovací knihy

Nedílnou součástí a vaší zákonem danou povinností je vedení tzv. “ubytovací knihy. Tuto knihu, s předepsanými náležitostmi, lze běžně koupit v papírnictví a vaší povinností je vést v ní záznamy o všech vašich hostech přehledně a chronologicky a schraňovat ji v bezpečí tak, aby se nemohla dostat do nepovolaných rukou a s ní i osobní informace vašich hostů. Vyplňujete do ní jméno a příjmení hosta, číslo dokladu, ze kterého informace čerpáte, zemi a místo trvalého pobytu, datum ubytování a datum odchodu vašeho hosta. Knihu je třeba uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Při používání aplikace Airbo klasickou knihu se zápisy perem vést nemusíte. Aplikace za vás veškeré informace o vašich hostech generuje do formátu ubytovací knihy. Vy si ji jen na konci každého měsíce ve formátu pdf stáhnete, vytisknete a listy řadíte za sebe a tak vzniká ubytovací kniha, bez toho, abyste napsali čárku.

Aplikace za vás také na konci každého měsíce spočítá výši poplatků za ubytovací jednotku, vytvoří formulář k ohlášení výše poplatků municipalitě, který jen přes datovou schránku odešlete a vygeneruje QR kód, kterým pohodlně poplatky municipalitě zaplatíte.